ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ก.พ. 2565, 15:26 ผู้ลงข่าว :ทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม "Smart Start idea by GSB" ประจำเดือน ธันวาคม 2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ธ.ค. 2564, 00:14 ผู้ลงข่าว :กุลดา สวนสลา

ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 ธ.ค. 2564, 22:39 ผู้ลงข่าว :ทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "รากไทย"

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ธ.ค. 2564, 22:29 ผู้ลงข่าว :ทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล

อบรมออนไลน์ 3D Contents สำหรับนักศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ธ.ค. 2564, 22:25 ผู้ลงข่าว :กุลดา สวนสลา

VEDIO แนะนำ

การเรียนการเรียน

กิจกรรมกิจกรรมฤ77

แนำ4

ผลงานนักศึกษาและอาจารย์

การเรียน

สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ธ.ค. 2564, 00:45

เรียนออนไลน์ 1/2564

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ธ.ค. 2564, 00:38

สอบโครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ธ.ค. 2564, 00:37

2/2563 วิชา 4311164 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 6 ธ.ค. 2564, 00:37