ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์จะเป็นองค์กรการเรียนรู้ของท้องถิ่น และมีการนำเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนำไปประกอบอาชีพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษาปริญญาขั้นสูงในสาขาวิชาชีพ