..2530

จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ (Department of Computer) แห่งวิทยาลัยครูนครสวรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้อาคาร 7 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำนักงาน

..2532

สองปีต่อมา เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกโดยเปิดเฉพาะหลักสูตรในระดับอนุปริญญา (อว.. 2 ปี) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

..2538

หลังจากเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ในปี พ..2535 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ขยับขยายสถานที่ตั้งมายังอาคาร 4 และเริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรี (วท.. 4 ปี) เป็นครั้งแรกในโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)

..2544

  

ก่อตั้งชมรมคนรักษ์คอมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 6 มุ่งเน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษาต่างสาขาวิชา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน

..2545

  

ขยับขยายความต้องการของกระแสเทคโนโลยี ด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

..2549

 

เมื่อสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบใน พ..2547 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบโจทย์ความต้องการของยุคสมัยมากยิ่งขึ้น จนกลายมาเป็น โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication: ICT)

..2550

 

ปรับโครงสร้างหน่วยงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานในระดับสาขาวิชาภายใต้สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในชื่อใหม่ว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Major of Computer an Information Technology: CIT)

..2554

ก้าวย่างครั้งสำคัญอีกครั้งของสาขาวิชา ด้วยการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางด้านสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ด้วยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology: MT)

จากสำนักงานเล็กๆ บนอาคาร 7 ในวันแรกก่อตั้ง มาจนถึงอาคาร 4 ที่ประกอบไปด้วยสำนักงาน 1 ชั้น และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้นในปัจจุบัน การเดินทางของภาควิชาคอมพิวเตอร์มาสู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก้าวย่างผ่านร้อนหนาวและสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลากว่า 30 ปี สาขาวิชาฯ ยังคงยึดมั่นในคุณภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน และพร้อมที่จะมุ่งหน้าปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาอย่างมั่นคงเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป.

 

ทำเนียบหัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา
อาจารย์ถุงเงิน ปานสำลี ผู้ก่อตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ และหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2530 – พ.ศ.2537
อาจารย์ณรงค์ ทองอิสาณ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2537 – พ.ศ.2541
อาจารย์วิมาน ใจดี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2541 – พ.ศ.2543
อาจารย์ถุงเงิน ปานสำลี ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2543 – พ.ศ.2548
อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2548 – พ.ศ.2550
อาจารย์ถิรภัทร มีสำราญ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ผศ.นงเยาว์ ในอรุณ หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ หัวหน้าโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์ หัวหน้าโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550
อาจารย์นฤพนธ์ พนาวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2550 – พ.ศ.2555
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2555 – พ.ศ.2558
อาจารย์คณินณัฎฐ์ โชติพรสีมา หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561
รองศาสตราจารย์ ​ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2562
ดร.สมพร พูลพงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน