ดร.สมพร พูลพงษ์
Dr. Somphon Poonpong
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ดร.ชยันต์ นันทวงศ์
Dr. Chayan Nuntawong
ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
Asst. Prof. Dr. Naruepon Panawong

ประธานหลักสูตร

ดร.สมพร พูลพงษ์
Dr. Somphon Poonpong
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
Mr. Prayoot Surasena
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัคจิรา ศิริโสม
Asst. Prof. Phakchira Sirisom
อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
Mr. Tanapat Wattanachaitham
อาจารย์ถิรภัทร มีสำราญ, ปร.ด.
Mr. Thiraphat Meesamran, Ph.D.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
Asst. Prof. Pongsak Sirisom
 
อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม
Mrs. Kanchana Yolsiritham
อาจารย์ภาสกร วรอาจ
Mr. Phassakorn Worra-arj
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา เตติวัฒน์
Asst. Prof. Dr. Orasa Tetiwat
อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์
Mr. Withoon Sonthipak
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
Assoc. Prof. Dr. Krisda Khankasikam
อาจารย์คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
Mr. Khaninnat Chotphornseema
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
Asst. Prof. Wattanaporn Wattanachaitham
 
อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
Mr. Akkasit Sittisaman
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
Asst. Prof. Pattamanan Isaranontakul
 
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ
Mr. Ekkawit Sittiwa
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล
Asst. Prof. Danuwat Isaranontakul
 
อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
Ms. Warachanan Choothong
อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง
Mr. Natthapat Sirikong
บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
คุณทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
Mrs. Tussanee Subpramuan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณศราวุธ ธะในสวรรค์
Mr. Sarawut Thanaiswan
นักวิชาการคอมพิวเตอร์