แนวทางในการจัดทำโครงงานในรายวิชาโครงงาน 1 และโครงงาน 2 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (ตั้งแต่รหัส 58 เป็นต้นไป)

Download PDF