บุคลากร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
t_prayoot1
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
narupon
witoon nongyuw
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
     
narong1 kanjana pongsak
อาจารย์ณรงค์ ทองอิสาณ อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม อาจารย์พงศักดิ์ ศิริโสม
     
patjara tnapat tirapat
อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม อาจารย์ถิรภัทร มีสำราญ
     
wantanapon pansakon kitsada
อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
     
sompon kanitnan warannoo
อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ อาจารย์คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
     
aekkavit aekkasit chaiyan
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน อาจารย์ชยันต์ นันทวงศ์
     
tong danuwat pattamawadee
อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนกุล
     
tanakon pinok piton
อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล นายศราวุธ ธะในสวรรค์