บุคลากร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
kanitnan
อาจารย์คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
narong1
t_prayoot1 nongyuw
อาจารย์ณรงค์ ทองอิสาณ อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
     
narupon witoon kanjana
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์ อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม
     
pongsak patjara tnapat
อาจารย์พงศักดิ์ ศิริโสม อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
     
tirapat wantanapon pansakon
อาจารย์ถิรภัทร มีสำราญ อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม อาจารย์ภาสกร วรอาจ
     
kitsada sompon warannoo
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
     
aekkavit aekkasit chaiyan
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน อาจารย์ชยันต์ นันทวงศ์
     
tong danuwat pattamawadee
อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนกุล
     
tanakon pinok piton
อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล นายศราวุธ ธะในสวรรค์