นายประยุทธ สุระเสนา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
------------ prayoot@nsru.ac.th
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Cert. in Programming Technique,
The Northern Alberta Institute of Technology, Canada
Grad. in M.S. (Computer Science), Mahidol University
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายนฤพนธ์ พนาวงศ์
อาจารย์
--- t_man2000@hotmail.com

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ)
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)

URL : http://www.nsru.ac.th/tung/

นายวิฑูร สนธิปักษ์  
อาจารย์
---- withoon@nsru.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว์ ในอรุณ
อาจารย์
--- nongyao25@hotmail.com
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
นายณรงค์ ทองอิสาณ
อาจารย์
-- nthongisan@hotmail.com
อส.บ. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา
นางกาญจนา ยลสิริธัม
อาจารย์
---
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์)
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ิอาจารย์
--- pongsak@nsru.ac.th
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
นางภัคจิรา ศิริโสม
อาจารย์
-- pakjira@nsru.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(การศึกษาวิทยาศาสตร์ เอกคอมพิวเตอร์)
นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
อาจารย์
-- tanapat@nsru.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายถิรภัทร มีสำราญ
อาจารย์
--
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ)
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
นางวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
อาจารย์
--- wattanaporn.w@nsru.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นายภาสกร วรอาจ
อาจารย์
--- phassakorn.w@nsru.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
นางสาววรดนู ชูทอง
อาจารย์
--- waradanoo.c@nsru.ac.th

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

URL : http://waradanoo.mix.in.th/

นายชยันต์ นันทวงศ์   
อาจารย์
--- chayan.nuntawong@gmail.com

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)

URL : http://www.nsru.ac.th/computer/dew

นายสมพร พูลพงษ์
อาจารย์
--- spoonpong@nsru.ac.th, spoonpong@yahoo.com
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
วท.ม. (ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ)
(ศึกษาต่อปริญญาเอก)
นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
อาจารย์
--- ekkawit.s@nsru.ac.th

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

URL : http://www.ekkawit.mix.in.th

นายเอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
อาจารย์
-- akkasit_sittisaman@hotmail.com
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายณัฐภัทร ศิริคง
อาจารย์
--- ntpviruscom@hotmail.com
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายเจตเจิม เจิมขุนทด
อาจารย์
--- jadejerm.c@nsru.ac.th, everest143@hotmail.com
BTIT (Information Technology)
MIT (Information Technology)
นายดนุวัศ อิสรานนทกุล
อาจารย์
--- danuwat.i@nsru.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นางปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
อาจารย์
-- patthamanans@gmail.com
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
อาจารย์
--- KrisdaK@gmail.com
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ด. (การจัดการความรู้)
Post-Doctoral Scholar (Information Technology)
นายคณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
อาจารย์
--- ---
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Simulation Modeling
นายธนากร กิจสุขสกุล
อาจารย์
--- thanakorn.kitsuksakul@gmail.com

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(ศึกษาต่อปริญญาโท)

URL : http://www.nsru.ac.th/computer/om

นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
อาจารย์
--- ---
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายศราวุธ ธะในสวรรค์
อาจารย์
--- ---
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)