บุคลากร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
t_prayoot1
อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
long_with_eng
narupon
witoon nongyuw
อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ อาจารย์วิฑูร สนธิปักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
narong1 kanjana pongsak
อาจารย์ณรงค์ ทองอิสาณ อาจารย์กาญจนา ยลสิริธัม อาจารย์พงศักดิ์ ศิริโสม
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
patjara tnapat tirapat
อาจารย์ภัคจิรา ศิริโสม อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม อาจารย์ถิรภัทร มีสำราญ
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
wantanapon pansakon kitsada
อาจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม อาจารย์ภาสกร วรอาจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
sompon kanitnan warannoo
อาจารย์ ดร.สมพร พูลพงษ์ อาจารย์คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
aekkavit aekkasit chaiyan
อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน อาจารย์ชยันต์ นันทวงศ์
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
tong danuwat pattamawadee
อาจารย์ณัฐภัทร ศิริคง อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนกุล
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
tanakon pinok piton
อาจารย์ธนากร กิจสุขสกุล นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล นายศราวุธ ธะในสวรรค์
     
long_with_eng long_with_eng long_with_eng