บุคลากร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
t_prayoot1
นายประยุทธ สุระเสนา
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทศโนโลยีสารสนเทศ
long_with_eng
narupon
witoon nongyuw
ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์ นายวิฑูร สนธิปักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
narong1 kanjana pongsak
นายณรงค์ ทองอิสาณ นางกาญจนา ยลสิริธัม นายพงศักดิ์ ศิริโสม
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
patjara tnapat tirapat
นางภัคจิรา ศิริโสม นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม นายถิรภัทร มีสำราญ
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
wantanapon pansakon warannoo
นางวัฒนาพร วัฒนชัยธรรม นายภาสกร วรอาจ นางสาววรชนันท์ ชูทอง
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
chaiyan sompon aekkavit
นายชยันต์ นันทวงศ์ นายสมพร พูลพงษ์ นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
aekkasit tong jatjrem
นายเอกสิทธิ์ สิทธิสมาน นายณัฐภัทร ศิริคง นายเจตเจิม เจิมขุนทด
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
danuwat pattamawadee kitsada
นายดนุวัศ อิสรานนทกุล นางปัทมนันท์ อิสรานนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
kanitnan tanakon pinok
นายคณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา นายธนากร กิจสุขสกุล นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
อาจารย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่
long_with_eng long_with_eng long_with_eng
piton    
นายศราวุธ ธะในสวรรค์    
เจ้าหน้าที่    
long_with_eng