รางวัลโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ดีเด่น เป็นรางวัลพิเศษที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 โดยทางคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์จะร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพียงชิ้นเดียวจากโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงงานที่มีคุณภาพในเชิงวิชาการ และเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษารุ่นน้องได้ศึกษาผลงานเพื่อนำไปใช้พัฒนาและยกระดับคุณภาพของโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นต่อไป

นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ดีเด่นในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับเกียรติบัตรที่ลงนามรับรองโดยคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่าน และโครงงานจะได้รับการจัดทำเป็น Poster เผยแพร่ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษารุ่นน้องและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้

รายนามโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ดีเด่น

ปีการศึกษา ชื่อ-นามสกุล หัวข้อ Ranking บทคัดย่อ บทความตีพิมพ์ หมายเหตุ
2561 นายธนภณ เอี่ยมพร ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ไอทีของโรงเรียนระหานวิทยา **** นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUC2 2019) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย