ตารางการสอบโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับ นศ.ปี 4 (2/2561)

ประกาศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ตารางการสอบโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดสอบในช่วงวันที่ 26-28 มีนาคม พ.ศ.2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ไฟล์แนบ: schedule-cs-4314902-2-2561