กำหนดการสอบโครงงานรายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 และโครงงานมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 2 dave

กำหนดการสอบโครงงาน (3 ก.ย.-1 ต.ค.2561)