กำหนดการสอบโครงร่างรายวิชาโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 และโครงงานด้านมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1

 

กำหนดการสอบโครงร่าง (3 ก.ย.-1 ต.ค.2561)