คณาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

CMSDALJU อ.คณินณัฏฐ์ โชติพรสีมา
Mr. Khaninnat Chotpornsima
EDCMAIEL อ.ณรงค์ ทองอิสาณ
Mr. 
ENRAALSH อ.ประยุทธ สุระเสนา
Mr. 
LSSCAFFL อ.กาญจนา ยลสิริธัม
Miss
ETMDALLA ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ
Asst. Prof. Dr. 
EEEMAHME อ.วิฑูร สนธิปักษ์
Mr.
ETMDALLA อ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
Mr.
EEEMAHME อ.ภัคจิรา ศิริโสม
Miss
ETMDALLA ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
Dr. 
EEEMAHME อ.ถิรภัทร มีสำราญ
Mr. 
ETMDALLA อ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
Mr.
EEEMAHME อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
Miss
ETMDALLA อ.ภาสกร วรอาจ
Mr.
EEEMAHME ดร.สมพร พูลพงษ์
Dr. Somphon Poonpong
ETMDALLA รศ.ดร.กฤษดา ขันกสิกรรม
Assoc. Prof. Dr. 
EEEMAHME อ.เอกสิทธิ์ สิทธิสมาน
Mr. 
ETMDALLA อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ
Mr. Ekkawit Sittiwa
EEEMAHME อ.วรชนันท์ ชูทอง
Miss Warachanan Choothong
ETMDALLA อ.ชยันต์ นันทวงศ์
Mr. Chayan Nuntawong
EEEMAHME อ.ณัฐภัทร ศิริคง
Mr. 
ETMDALLA อ.ดนุวัศ อิสรานนทกุล
Mr.
EEEMAHME อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล
Miss
ETMDALLA อ.ธนากร กิจสุขสกุล
Mr. 
EEEMAHME นางทัศนีย์ ทรัพย์ประมวล
Miss Tussanee Subpramuan
ETMDALLA นายศราวุธ ธะในสวรรค์
Mr. Sarawut Thanaisawan