พ.ศ.2530

จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ (Department of Computer) แห่งวิทยาลัยครูนครสวรรค์ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้อาคาร 7 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสำนักงาน

history-010 history-012
history-005 history-027

 

พ.ศ.2532

สองปีต่อมา เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกโดยเปิดเฉพาะหลักสูตรในระดับอนุปริญญา (อว.ท. 2 ปี) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

history-009 history-001
history-007 history-006

 

พ.ศ.2538

หลังจากเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ในปี พ.ศ.2535 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ขยับขยายสถานที่ตั้งมายังอาคาร 4 และเริ่มเปิดสอนในระดับปริญญาตรี (วท.บ. 4 ปี) เป็นครั้งแรกในโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS)

history-008 history-004
history-013 history-015

 

พ.ศ.2544

ก่อตั้งชมรมคนรักษ์คอมขึ้นเป็นครั้งแรกโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่นที่ 6 มุ่งเน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษาต่างสาขาวิชา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแก่ชุมชน

history-022 history-003
history-014 history-017

 

พ.ศ.2545

ขยับขยายความต้องการของกระแสเทคโนโลยี ด้วยการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)

history-002 history-016
history-024 history-019

 

พ.ศ.2549

เมื่อสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบใน พ.ศ.2547 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ตอบรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบโจทย์ความต้องการของยุคสมัยมากยิ่งขึ้น จนกลายมาเป็น โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology and Communication: ICT)

history-021 history-023
history-026 history-025

 

พ.ศ.2550

ปรับโครงสร้างหน่วยงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานในระดับสาขาวิชาภายใต้สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในชื่อใหม่ว่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Major of Computer an Information Technology: CIT)

history-028 history-029
history-030 history-031

 

พ.ศ.2554

ก้าวย่างครั้งสำคัญอีกครั้งของสาขาวิชา ด้วยการเปิดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการทางด้านสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ด้วยโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology: MT)

history-032 history-033
history-034 history-035

 

จากสำนักงานเล็กๆ บนอาคาร 7 ในวันแรกก่อตั้ง มาจนถึงอาคาร 4 ที่ประกอบไปด้วยสำนักงาน 1 ชั้น และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้นในปัจจุบัน การเดินทางของภาควิชาคอมพิวเตอร์มาสู่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก้าวย่างผ่านร้อนหนาวและสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี สาขาวิชาฯ ยังคงยึดมั่นในคุณภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชน และพร้อมที่จะมุ่งหน้าปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาอย่างมั่นคงเพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีที่มีความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป